JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - februari 2023
Essay ’Ontsnappen aan aanbesteden’ (eindelijk) online beschikbaar
In 2020 schreef ik in opdracht van het LSA het essay Het DOGMA aanbesteden. Movisie vroeg mij een jaar geleden om hier een vervolg op te schrijven. Wat zou een alternatief zijn? Voor een deel van het sociaal domein (vooral al die werkzaamheden die verankerd zijn in een wijk of buurt) heb ik dat uitgewerkt in een nieuw essay: Ontsnappen aan aanbesteden. Buurten en wijken als vitale democratische arena’s dat (gratis) te downloaden is op de site van Movisie.

In het essay werk ik vier bouwstenen uit die de grondslag vormen voor een andere aansturing van het sociaal domein en de sociale basis: 1. Waardeer de betekenis van publieke plekken; 2. Neem bewoners serieus; 3. Herijk de professionele inzet; 4. Zie buurten als sociale ecosystemen. Zo bezien is er niet langer sprake van een aanbodmarkt, maar van een gebiedsgebonden logica die vraagt om publieke investeringen in de specifieke sociale infrastructuur. Daarmee ontsnappen we aan het aanbesteden en kunnen we in buurten en wijken de weg slaan naar duurzame verhoudingen tussen burgers, professionals, hun organisaties en lokale overheden. Dat komt niet alleen de continuïteit van het sociaal domein ten goede; het introduceert ook democratische arena’s waarin bewoners verantwoordelijkheid kunnen nemen voor andere grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en de noodzaak van verduurzaming.

Download het essay hier of klik op de afnbeelding.

Maandag 27 februari de officiele releaseHet heeft even geduurd. De correctiefase duurde wat langer dan gepland. Er was ontevredenheid over de foto op de voorkant. Maar nu staat het toch vast dat Ontsnappen aan aanbesteden a.s. maandag, 27 februari, online gaat komen. Met een leuke foito van mijzelf en Meta de Vries op de omslag, een foto gemaakt tijdens de campgane ’Verrijk de buurt, investeer in de de Eester’, waarmee we in het Oostelijk Havengebied vorige jaar zo’n 350 buurtgenoten hebben gemobiliseerd om geld bijeen te brengen voor de aankoop van buurtcentrum de Eester. Het was niet mijn idee, deze foto op de voorkant, maar nu hij er toch staat, vind ik het wel zo aardig.

Vanaf maandag is de tekst dus digitaal te downloaden. Ik zal de link gaan verspreiden. Dit is de tekst die er op de Movisie website bij komt te staan:
Ontsnappen aan aanbesteden

Buurten en wijken als vitale democratische arena’s

In 2021 schreef Jos van der Lans in opdracht van het LSA het pamflet Het dogma aanbesteden. Het was een van de eerste uitgewerkte kritieken waarin op een systematische manier de destructieve effecten van het aanbesteden in de publieke sector in kaart werden gebracht. Maar aan de vraag wat dan het alternatief voor het aanbesteden zou kunnen zijn, gaf Van der Lans op het einde van zijn betoog slechts een ruwe schets. Reden voor Movisie om hem uit te dagen zijn visie op een alternatieve wijze van sturen uit te werken. Dit essay is daarvan het resultaat.

Van der Lans schetst de bouwstenen die de grondslag vormen voor een andere aansturing van het sociaal domein en de sociale basis, waarbij we kunnen ontsnappen aan het aanbesteden en we de weg in kunnen slaan naar duurzame verhoudingen tussen burgers, professionals en hun organisaties, en lokale overheden.

De relevantie daarvan reikt veel verder dan de inrichting van het sociaal domein. Het gaat om het vormen van democratische arena’s waarin burgers verantwoordelijkheid kunnen nemen voor grote vraagstukken met betrekking tot het milieu en duurzaamheid. Het gaat om de vraag wat er nodig is om het samenleven op het niveau van buurten en wijken vorm te geven. Het gaat om de heruitvinding van samenlevingsopbouw, op een manier die bij de moderne tijd past.

Manifest langdurige zorg & buurtinitiatieven
Er is veel energie in de samenleving om zorgzame gemeenschappen in te richten. Alleen zit het systeem de initiatieven voortdurend in de weg. Op initiatief van Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie en dementie aan de VU, roepen de ondertekenaars ministers Helder, Van Gennip en De Jonge op om de rode loper uit te rollen voor zorgzame gemeenschappen en waar nodig regels aan te passen. Een oproep waar ik me graag bij aansluit.

Manifest:

Gezond ouder worden doe je samen in de buurt


De langdurige zorg kan én moet anders. De dilemma’s zijn duidelijk: personeelstekorten, administratieve lasten, hoge werkdruk, overbelaste mantelzorgers, zorg die niet altijd past en stijgende kosten. Door de vergrijzing wordt deze spanning groter, tenzij we anders gaan kijken en nieuwe mogelijkheden gaan zien.

Als we niks doen verandert de zorg vanzelf in een soort Schiphol. Lange wachtrijen, gestrande patiënten en oververmoeid personeel dat met kunst en vliegwerk alle ballen in de lucht probeert te houden. Dit is geen zwartkijken. De contouren zijn vandaag al zichtbaar. Gelukkig hoeven we niet als een konijn in de koplamp te wachten totdat dit sombere scenario zich gaat voltrekken.

We zien enorm veel energie in de samenleving om de langdurige zorg vlot trekken. Goede initiatieven in de wijk kenmerken zich door de inzet van vrijwilligers, sociale cohesie, het mengen van groepen, het combineren van sociale en culturele activiteiten met ondersteuning voor kwetsbare burgers, gemengde woonvormen, regelluwheid en onderling vertrouwen.

Zorgzame samenlevingen zijn niet alleen goed voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Iedereen wint: de kwaliteit van leven is voor iedereen beter, het leidt tot zingeving, het is goedkoper en beter voor de arbeidsmarkt. Daarnaast leidt meer sociale verbinding in de buurt tot betere gezondheid voor de inwoners, dus minder zorgbehoefte. En door de vrijgekomen middelen en personeel kan zorg verleend worden voor hen die dat echt nodig hebben. Wat wil je nog meer.

Helaas zien we dagelijks hoe goede initiatieven belemmerd worden door het systeem. In de meeste gevallen zijn de schotten tussen de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) de grote boosdoeners. Het leidt tot naar elkaar wijzen, op elkaar wachten en van het kastje-naar-de-muur-gedrag.

En als het niet de schotten van de zorgwetten zijn, spelen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting soms een belemmerende rol. Daarnaast komt het nog te vaak voor dat zorgaanbieders zelf vastlopen in systeemverstrikking en struikelen over zelfbedachte regels. Of teveel vanuit de zorg denken terwijl langdurige zorg vaak geen zorg maar welzijn is.

Zelfs initiatieven die zich al jaren hebben bewezen in zowel financiële als materiële zin, worden niet structureel gefinancierd of kunnen niet uitbreiden. Het is frustrerend voor burgers, professionals en bestuurders die hier hun hart en ziel in stoppen en schadelijk voor de hulpvragers die niet duurzaam geholpen kunnen worden.

We roepen de ministers Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport, Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op de handen ineen te slaan en de volgende boodschap luid en duidelijk te verkondigen.

“Wij Conny Helder, Karien van Gennip en Hugo de Jonge steunen lokale initiatieven die onze langdurige zorg en welzijn gaan verbeteren. Alle systeempartijen die deze initiatieven in de weg staan, mogen dat in Den Haag aan ons komen uitleggen. Waar nodig passen we de regels aan. Waarvan akte”.

Marcel Canoy, Hoogleraar gezondheidseconomie en dementie VU

Zie ook socialevraagstukken.nl en het NRC.

Medeondertekenaars: Kees Ahaus, Hoogleraar Health Services Management & Organisation, Erasmus Universiteit; Rina Arendse, Mensmetnaam.nl; Janny Bakker, Voorzitter Raad van Bestuur van Movisie; Marijn van Ballegooijen, Wethouder Amstelveen; Bianca Beersma, Hoogleraar Organisatiegedrag VU en Directeur Talma Instituut; Jos de Blok, Eigenaar en oprichter Buurtzorg; Matthijs Blokhuis, Managing Director Stichting Noaber; Peter Boerenfijn, Directeur-bestuurder Habion; Inge Borghuis, Bestuurder Amstelring; Hugo Borst en Carin Gaemers, Scherp op Ouderenzorg; Wouter Bos, Bestuursvoorzitter Menzis; Cees van Boven, Bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland; Lans Bovenberg, Hoogleraar Economie Tilburg University; Govert J. Buijs, Frits Goldschmeding Leerstoel Maatschappelijke en economische vernieuwing VU; Jet Bussemaker, Voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en Hoogleraar ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bij het LUMC en de Universiteit van Leiden’Otwin van Dijk, Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek; Stannie Driessen, Directeur en algemeen secretaris Raad voor Volksgezondheid & Samenleving Corinne Ellemeet, Tweede-Kamerlid GroenLinks; Henk Gerla, Lid RvB bij Zorg en Zekerheid; Erik Gerritsen, Directievoorzitter Ymere; Aart Jan de Geus, Bestuursvoorzitter Wetenschappelijk Instituut CDA’Aad de Groot, Bestuursvoorzitter DSW; Marcel Ham, Hoofdredacteur Sociale Vraagstukken; Irma Harmelink, Bestuurder Elver; Carina Hilders, Voorzitter Raad van Bestuur Reinier de Graaf Gasthuis; Bert van der Hoek, Directeur Trimbos; Ton van Houten, Voorzitter Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid; Robbert Huijsman, Professor Management & Organisatie van Ouderenzorg, Erasmus Universiteit en Bestuurder Geriant; Philip Idenburg, Managing Partner BeBright; Tim ’S Jongers, Directeur Wiardi Beckman Stichting; Pierre Koning, Hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale zekerheid, Vrije Universiteit; Xander Koolman, Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit; Aad Koster, Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn; Monique Kremer, Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, UvA; Jos van der Lans, Cultuurpsycholoog en publicist; Mike Leers, Toezichthouder; Ella van Lingen, Raad van Bestuur Reinaerde; Nardo van der Meer, Voorzitter Raad van Bestuur Catherina Ziekenhuis; Nico van Meeteren, Algemeen Directeur Topsector Life Sciences & Health, Hoogleraar Perioperatieve Gezondheid, Erasmus MC; Misja Mikkers, Chief Economist NZa en Hoogleraar Organisatie en Financiering van de zorg, Tilburg University; Mirella Minkman, Bijzonder hoogleraar innovatie van organisatie en governance van integrale zorg Tilburg University/Tias en voorzitter Raad van Bestuur Vilans; Guus van Montfort, Voorzitter Raad van toezicht van de Hogeschool Utrecht; Henk Nies, Hoogleraar Organisatie en beleid van zorg VU; Marcel Olde Rikkert, Hoogleraar geriatrie Radboudumc, hoofd Radboudumc Alzheimer Centrum en hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde; Jim van Os, Voorzitter Divisie Hersenen Universitair Medisch Centrum Utrecht; Trix van Os, Directeur bestuurder, Alerimus; Martin van Rijn, Voorzitter Aedes; Alexander Rinnooy Kan, Emeritus hoogleraar UvA; ; Michel van Schaik, Rabobank Zorg, op persoonlijke titel; Jos Schols, Hoogleraar Ouderengeneeskunde Universiteit van Maastricht; Anneke Sipkens, Directeur Bestuurder ANBO; Jan Smelik, Coördinator Nederland Zorgt Voor Elkaar; Lex Staal, Directeur Bestuurder Sociaal Werk Nederland; Ria Stegehuis, Voorzitter Raad van Bestuur Espria; Anne-Mei The, Initiatiefnemer Tao of Care en hoogleraar Langdurige zorg en Sociale Benadering Dementie; Godfried Verkerk, Voorzitter Raad van Bestuur Vivium; Albert Vlemmix, Raad van Bestuur Maria-Oord; Hetty Vlug, Directeur Ben Sajet Centrum; Steven de Waal, Maatschappelijk ondernemer, onafhankelijk strateeg en publicist; Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink Directeur Valente; Bob de Wit, Hoogleraar Strategisch Leiderschap, Nyenrode Business Universiteit en voorzitter coöperatieve vereniging Society 4.0; Gerjoke Wilmink, Directievoorzitter Alzheimer Nederland; Toby Witte, Voorzitter Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein; Arjen van Witteloostuijn, decaan Business and Economics Vrije Universiteit Amsterdam


Movisie-uitgave ’Ontsnappen aan aanbesteden’ laat nog even op zich wachten
Mijn Movisie-publicatie Ontsnappen aan aanbesteden, waarvan ik eerder 17 januari als verschijningsdatum aankondigde, is toch weer vertraagd. Er is nog een correctie overheen gegaan, voor de voorkant zocht men toch nog een andere foto (de afbeelding die hieronder staat wordt het dus niet) en dat alles kost tijd. Het zal niet lang meer duren, maar bij de start van de maand februari is de ’release’ datum nog niet bekend, althans bij mij.
Waar het wel naar uitziet is dat er een verkorte versie komt, uitgegeven door uitgeverij Van Gennep. Dit boekje zal meegezonden worden met het eerste nummer in 2023 van het Tijdschrift voor sociale vraagstukken. k heb inmiddels de uirgebreide uitgave van 43.000 woorden terugebracht tot 25.000. Deze editie verschijnt in maart, de uitgebreide digitale Movisie-editie is dna hopelijk al downloadbaar op de website van Movisie.


Kies een periode: april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004