JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - april 2006
Noord Holland bezoekt senaat
>

De Eerste Kamer wordt (indirect) gekozen door de Provinciale Staten. vandaar dat het de voorzitter een goed idee leek om de relatie met de provincies te verbeteren en sindsdien bezoeken de Provinciale Staten de Eerste Kamer. Voor die gelegenheid worden er wat kamerleden opgetrommeld om met de leden van PS en GS te discussieren. Vandaag was ik aan de beurt bij het bezoek van de provincie Noord-Holland. Ik stel een gratis Koning Burger ter beschikking voor wie mij op de gebruikelijke statiefoto kan traceren.
Monument voor Ab Harrewijn

De Eerste Kamer heeft vandaag iets moois gedaan. Namelijk: de Ab Harrewijn-wet aangenomen. Ab was een actief Tweedekamerlid voor GroenLinks die altijd met armoede en de onderkant van de samenleving in de weer was. Geheel onverwacht overleed hij in mei 2002, vlak voor de verkiezingen van 15 mei en vlak na de moord op Pim Fortuyn. Ruim daarvoor had hij een initiatiefwet ingediend over het openbaar maken van de inkomens van de bedrijfsleiding in particuliere ondernemingen. Inmiddels is dat geregeld bij publieke instellingen, maar de wet-Harrewijn wil de openbaarheid doortrekken naar de private sector. Na zijn dood is het initiatief overgenomen door eerst Paul Rosenmöller, en later Kees Vendrik die er – om de wet aan een meerderheid te helpen – uiteindelijk Gerda Verburg van het CDA bij heeft gehaald. Dat laatste had wel tot gevolg dat de wet op een aantal punten behoorlijk is afgezwakt. De grens is verplaatst naar bedrijven met meer dan 100 werknemers (volgens Ab had dat vijftig moeten zijn) en bovendien wordt het inkomen van de bestuurders en commissarissen gesaldeerd, zodat je niet precies kunt herleiden wat de baas echt verdient. Alleen op basis van deze afzwakkingen was het CDA bereid mee te doen, dus die heeft Kees Vendrik moeten slikken. De VVD – maar dat zal niemand verbazen – was tegen.
Maar nu staat Ab wel voor eeuwig in de wetsboeken. Het is een klein stapje, maar al met al toch een postuum eerbetoon aan iemand die ziel en zaligheid aan de zwakkeren in de samenleving heeft gegeven. GroenLinks mist Ab nog elke dag.
Klik voor informatie over de Ab Harrewijnprijs opwww.abharrewijnprijs.nl/
GL-Zeeburg in college, leve Tsjalling!

Tsjalling Swierstra is vier jaar lang voorzitter geweest van de GroenLinks-afdeling Zeeburg. Vanavond zat hij zijn laatste ledenvergadering voor, want vanaf nu is hij van de klus af. Daar kunnen we natuurlijk gewoon aan voorbij gaan, zodat het voor de annalen van de geschiedenis onopgemerkt blijft. Maar we kunnen er ook gewoon even stil bij blijven staan, omdat het niet niks is om je een paar keer per maand naar een vergadering te slepen om het onzichtbare handwerk van de politiek te verrichten. Het is geen geringe prestatie om vier jaar lang mensen te bellen, achter de broek te zitten, vergaderingen uit te schrijven, voor te zitten en ga zo maar door. Dan moet je uit het goede hout gesneden zijn, en dat was onze Tsjalling. Vandaar dat ik hem vanavond met veel genoegen heb toegesproken op de Algemene ledenvergadering van GroenLinks Zeeburg, waar de leden ook nog goedkeuring gaven aan het nieuwe programma-akkoord van Zeeburg, waarmee PvdA, GroenLinks en de VVD in het stadsdeel aan de slag gaan. En een nieuw bestuur kozen waar maar liefst zes mensen in zitten. Kortom, het is bepaald geen zinkend schip dat Kapitein Swierstra heeft verlaten. Integendeel.
De Beuk zoekt nieuwe adviseur

Ik zit in de Raad van Toezicht van 'De Beuk', vermoedelijk het leukste organisatieadviesbureau van Nederland. Een van de Beukers, Rinda den Besten (foto links), was PvdA-lijsttrekker in Utrecht en wordt binnenkort wethouder van de Domstad. Dat is een enorme aanwinst voor Utrecht, maar een gevoelige aderlating voor De Beuk, die nu in allerijl een nieuwe medewerker moet gaan zoeken. Hieronder het profiel. Zeg het voort.

Doordat een van onze collega's wethouder van Utrecht is geworden hebben wij een vacature.

Wij zoeken iemand met het volgende profiel:

• Slimme, open, aardige en stevige persoonlijkheid
• Academische opleiding, bijvoorbeeld politicologie, bestuurskunde, communicatiewetenschappen
• Ervaring in het advies- of trainersvak
• Kan zelf opdrachten verwerven
• Betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen, blijkend uit visie, netwerk en ervaring
• Inzetbaar in opdrachten in het publieke domein, en met name in het openbaar bestuur
• Leeftijd 29 - 35 jaar

De procedure is als volgt:

Degene die zich herkent in dit profiel, en na een verkenning door www.beuk.nl geïnteresseerd is geraakt, stuurt een cv plus motivatie naar info@beuk.nl met vermelding 'sollicitatie'.

Daarop volgt mogelijk een eerste verkennend gesprek met één van de twee directieleden.
Vervolgens start een uitgebreidere wederzijdse kennismaking.

Reacties graag voor 1 mei
Brief aan Zalm over aandelenverkoop Schiphol

Om onbegrijpelijke redenen vergadert de Eerste Kamer niet op derde paasdag. Dat is al jaren (eeuwen) zo, en al gaat heel Nederland op deze dinsdag na een lang paasweekend weer aan de slag, de Eerstekamerleden blijven thuis. Ik heb de hoop opgegeven dat daar ooit verandering in komt. Er bestaat in de Eerste Kamer een ongeschreven wet die alles op zijn plaats houdt, zelfs als ieder individueel lid het anders zou willen. Zo heeft het verworven recht van een vrije derde paasdag eeuwigheidswaarde gekregen. Kanppe jongen (meisje) die daar verandering in brengt.
Toch is er een wapenfeit te melden. De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat die momenteel bezig is met het wetsvoorstel dat de exploitatie van Schiphol moet regelen als de aandelen van de overheid (voor maximaal 49,9%) vervreemd zijn, heeft de regering een pittige brief gestuurd. Over deze wet heeft de Kamer de regering al in twee ronden lastig gevallen met een gepeprde lijst schriftelijke vragen, maar nu Amsterdam blijkens het rood-groene programma-akkoord te kennen heeft gegeven überhaupt niet mee te werken aan vervreemding van overheidsaandelen en dus gebruik kan maken van zijn 'blocking vote' komt de hele operatie op losse schroeven te staan. Daar wil de commissie dus het hare van weten voordat zij ja of nee zegt tegen het wetsvoorstel. Vandaar dat vandaag onderstaande stevige brief uitgaat richting kabinet. Met als impliciete boodschap, waarom zouden wij ons over dit wetsvoorstel moeten buigen als de aandeelhouders (de staat der Nederlanden, de gemeente Rotterdam en de gmeeente Amsterdam) het onderling totaal oneens zijn.
De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft zich na ontvangst van de nadere memorie van antwoord inzake wetsvoorstel 28074, Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol beraden over de verder te volgen procedure.
Alvorens de Kamer voor te stellen de openbare behandeling van het wetsvoorstel aan te vangen, ontvangt de commissie nog graag antwoord op enkele vragen.
In de eerste plaats verneemt zij gaarne uw reactie op het zeer recent door het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam naar buiten gebrachte standpunt inzake de privatisering van Schiphol en de daartoe noodzakelijke vervreemding van de Amsterdamse aandelen.
De commissie acht voorts de inhoud van het standpunt van de andere partijen/aandeelhouders wier instemming voor de privatisering noodzakelijk is van essentieel belang. In het verlengde daarvan neemt zij graag kennis van de inhoud van de met het oog op de privatisering tot stand te brengen (concept) aandeelhoudersovereenkomst zoals de minister deze heeft besproken met de andere partijen/aandeelhouders. Deze informatie acht de commissie van wezenlijk belang om het onderliggende wetsvoorstel te kunnen beoordelen. De aandeelhoudersovereenkomst wordt beschouwd als de basis van het wetsvoorstel.
De commissie hecht eraan uw schriftelijke reactie op bovenstaande vragen op een zodanig tijdstip te ontvangen, dat de voorziene openbare behandeling op 23 mei a.s. van het wetsvoorstel doorgang kan vinden.

Actie! in eerste kamer
Vorige week in Elsevier:
Jos van der Lans (52), publicist en GroenLinks-senator, keert zich hoogstpersoonlijk tegen de voorgenomen fusie van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling – een adviesorgaan voor 'participatie en stabiliteit’ onder de vlag van het ministerie van Volksgezondheid – met de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. 'Voor een bezuiniging van 4 ton haal je geen traditie onderuit,’ zegt hij over het plan van VVD-minister Hans Hoogervorst (49). Van der Lans overweegt een door prominenten ondertekende petitie, een lobby onder senatoren en een manifestatie. 'Ik laat dit niet zomaar passeren
Nu ja, dat is wel een heel summiere weergave van een lang telefoongesprek, maar feit blijft dat dit niet zomaar kan gebeuren. Zie ook dit weblog van 28 maart. Wie mee wil doen, kan zich bij mij melden: info@josvdlans.nl.
Zalig PasenGroen licht voor rood-groen in Amsterdam

De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks van Amsterdam heeft gisteravond enthousiast groen licht gegeven aan het rood-groene collegeakkoord. Onderhandelaar Maarten van Poelgeest viel een langdurig en ovationeel applaus ten deel. Natuurlijk waren er ook kritische kanttekeningen, vooral over de vraag of corporaties zover te krijgen dat zij actief sociale huurwoningen blijven bouwen zonder dat zij in de grondprijs gesubsidieerd worden. Het benodigde geld kunnen zij verdienen door de verkoop van woningen, waarbij als richtlijn geldt: een verkochte sociale huurwoning moet tot een nieuwe sociale huurwoning leiden. Het klinkt eenvoudig, maar de verwachting is toch dat de corporaties de hakken eerst stevig in het zand zullen zetten. Dus die slag moet wel gestreden worden.
Ik zelf ben erg enthousiast over dit rood-groene akkoord. Het is een uitgelezen kans om een andere vorm van stadsbestuur aan het werk te zetten dat een andere wind door de stad blaast. Niet die benauwde angstige sfeer, maar een open, uitnodigende stad, waarin iedereen meetelt. Dat is wat Amsterdam nodig heeft en dat is ook waarom dit rood- groene college een betekenis kan krijgen die verder reikt dan de stadsgrenzen. Keek heel Nederland na de verkiezingen van 2002 naar Rotterdam, laten we hopen dat de blikken van het land nu gericht worden op de hoofdstad. Het kan beter, het kan eleganter, het kan dartelende. Zeg maar zoals Ajax (in goede tijden) versus Feijenoord (in slechte tijden).
Ook leuk is dat het een college is waar ik veel mensen goed tot redelijk ken. Dat maakt je natuurlijk vanaf het begin meer dan betrokken. Zo’n college moet wel een succes worden, want anders zou ik het me persoonlijk aantrekken. Kortom, er tegen aan.

Gastcollege Windesheim in Zwolle

Vanmiddag een gastcollege gegeven aan de Windesheim, een hogeschool in Zwolle. Het was voor wat we vroeger sociale-academie-studenten noemden, maar nu heet het allemaal anders en volgend jaar zijn hun opleidingen in Zwolle samengepakt onder de goed Nederlandse benaming School of sociale work. Ooit komt er iemand weer op het idee om een sociale academie op te richten. Wedden?
Er zaten zo’n 25 studenten en een viertal docenten in de zaal, en ik heb een uur lang georakeld over de geschiedenis van het welzijnswerk in Nederland en de dominante professionele beweging daarbinnen. Die ontwikkelt zich van ER BOVENOP (tot 1960/65), via ER NAAST (tot 1980/85), ER VANDAAN (2000/05) en dan nu – hopelijk – ER OP AF. Om dat vervolgens als decorstukken te gebruiken voor het begrijpen van en het professioneel handelen binnen een multiculturele samenleving. Zo kreeg ik – tot mijn eigen verbazing – ruim een uur en een kwartier vol, en ik zag niemand gapen, dus ik geloof wel dat de frontprofessionals van de toekomst het ‘best wel’interessant vonden.
Wie de powerpoint-presentatie er op na wil slaan kan deze hier ophalen.

Amsterdam dwarsboomt Zalm bij Schiphol

In de Eerste Kamer kan de spanning langzaam oplopen. Dat gebeurt soms met wetten waarbij één van de regeringspartijen in de schriftelijke voorbereiding dwars begint te liggen en dan begin je als oppositie te hopen op een zeperd van de regering. Meestal komt die er niet, maar de aanloop is leuk. Het lijkt spannend te worden.
Zo’n proces maken we nu mee met de Wet exploitatie Schiphol, die regelt hoe de verhouding overheid-Schiphol- publiek belang er uit ziet, nadat de aandelen van de NV Luchthaven Schiphol zijn vervreemd. Want dat wil Zalm graag: de helft-min-een van de aandelen van Schiphol verkopen, via een combitrack: een combinatie van een beursgang en een onderhandse verkoop. De staat blijft dan wel in het bezit van de meerderheid van de aandelen.
Nu heeft Zalm een aantal problemen. Bijvoorbeeld dat de Eerste- Kamerfractie van het CDA niet bijster enthousiast is. Maar die zal hij nog wel in het gareel krijgen. Ernstiger is dat hij niet als enige overheid bezitter is van de aandelen, maar deze moet delen met Amsterdam (21% van de aandelen) en Rotterdam (8%). En Amsterdam, net een lekker links college rijker, wil helemaal niet verkopen. Dat staat vandaag in het collegeakkoord. Die machtspositie is zo groot (vanwege noodzakelijke statutenwijzigingen) dat Amsterdam het hele proces kan saboteren.
Zalm zegt: keur nu eerst die wet goed, dan ga ik daarna met die andere aandeelhouders praten. De overgrote meerderheid van de Eerste Kamer zegt, onder aanvoering van PvdA-senator Joyce Silvester (foto rechts), die net beleefd nee heeft gezegd tegen eenw ethouderschap van Amsterdam: nee, wij willen graag weten wat de aandeelhouders gezamenlijk van plan zijn. Enfin, daar willen we Zalm nog over aan het werk zetten en als het antwoord niet bevalt dan is het nog zeer de vraag of we op 23 mei tot een afhandeling komen. En daar baalt Zalm enorm van: vertragingstactiek, sabotage. Hij heeft gelijk, misschien moeten we gewoon zijn voorstellen afstemmen.
Want de kern van de zaak is dat Zalm vindt dat Schiphol een gewoon bedrijf is met commerciële aandeelhouders, terwijl zijn tegenstanders zeggen: ho, ho, Schiphol is helemaal geen gewoon bedrijf, maar een bedrijf dat zo ingesponnen is door publieke belangen dat de staat hier haar verantwoordelijkheid moet houden en dat niet prijs kan geven aan beleggers die slechts geïnteresseerd zijn in het rendement.
Wordt dus vervolgd.
Onderteken: Eén land, één samenleving
Ondergetekenden maken zich grote zorgen over de gepolariseerde verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: moslims en niet-moslims, allochtonen en autochtonen. De harde toon van het politieke en maatschappelijke debat enerzijds en het extremistische gedrag van een aantal moslims anderzijds hebben de angst voor elkaar en het wederzijdse wantrouwen versterkt. Het risico van een verscheurd Nederland legt een zware hypotheek op de toekomst van het land. Bij spanningen, conflicten en botsingen is niemand gebaat. Wij zijn allen verliezers. Samen met u willen wij deze funeste ontwikkeling keren en zijn daarom met de beweging “één land, één samenleving” gestart. Wij zetten ons in voor fatsoenlijk, open en vreedzaam samen leven, met respect voor elkaar en voor de democratische rechtstaat. Wij nodigen u uit om zich bij deze beweging aan te sluiten. Ter wille van de toekomst van Nederland!


Hans Dijkstal
Bas de Gaay Fortman
Jos van Kemenade
Anja Meulenbelt
Tineke Lodders
Rinus Penninx
Mohamed Rabbae
Jan Terlouw
Karsten Veling

Onderteken de oproep op de site Een land, één samenleving.
Reactie (8) op reactie (5)
From: "Breukel, P.R.C."
To: vdlans@xs4all.nl
Subject: Reactie op Yabun Baon (reactie nr 5)
Date: Mon, 10 Apr 2006 12:15:39 +0200

Beste Yabun Baon

Je schrijft dat Sam Pormes 'in alle rechtzaken in het gelijk is gesteld'. Dit nu is onjuist. Sam Pormes heeft indertijd een uitkering gehad EN een regulier salaris. Daarvoor is hij veroordeeld tot het (terug) betalen van 47.000,- gulden. Ook in hoger beroep heeft hij deze rechtzaak verloren. Hij geeft dat zelf ook toe. Ook geeft hij toe dat hij in gebreke is geweest om dit feit niet aan GL bekend te maken. Alleen dat al maakt hem in mijn ogen ongeloofwaardig en dus geen integer kamerlid. Verder is het bedrag zo hoog dat je m.i. onmogelijk kunt spreken van 'ik wist het niet'. Het moet je toch opvallen dat je geruime tijd zowel een uitkering ontvangt als een salaris!
Verder heb ik begrepen dat Sam Pormes geen enkele poging gaat ondernemen om de media (b.v. HP/De Tijd) aan te klagen wegens onjuiste berichtgeving. Volgens mij duidt dat er op dat de berichtgeving wel degelijk zoveel juistheden bevat, dat aanvechten zinloos is!

Met vriendelijke groeten,

Paul Breukel
lid GL Delft
Nesciobrug officieel geopend


Vandaag is de Nesciobrug geopend. De fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (parallel aan de A10) die Amsterdam-Oost verbindt met IJburg. Een prachtige brug, een cadeautje voor hardlopers die er in een keer een paar mooie rondjes bij hebben. Zeeburg is zodoende uitgegroeid tot een paradijs voor hardlopers. Je kunt langs het Kanaal naar het Diemerbos, over de burg naar het Diemerpark, je kunt een rondje Zeeburgereiland doen of anders nog een brug verder nemen in dan zit je in landelijk noord.
De opening bestond uit een trimloop (5,10 km) en een wandeling van 10 km. Wij (Hetty en ik) hebben de tien kilometer gelopen. Dat ging redelijk, ondanks het feit dat de laatste weken de trainingen er nog al eens bij willen inschieten. Ik liep 51.39 en Hetty net onder het uur. Het was een erg gezellige loop, met veel bekenden. Laten we hopen dat de Nescioloop een traditie wordt. Het is echt een hartstikke mooi loopje.
De officiële opening vond plaats rond de klok van twee uur en die hebben we daarna meteen meegepikt. In een tent een lekker broodje gegeten en toen temidden van de bobo’s over d ebrug gemarcheerd om aan de andere kant naar de start te kijken van een kinderhardloopwedstrijd over de brug. Veel politieke nieuwtjes uitgewisseld: het Amsterdamse college is zo goed als rond, verklapte Job Cohen (zonder helaas de namen van de nog onbekende wethouders te noemen), het linkse college in Zeeburg komt er niet, omdat de SP niet echt overtuigend daaraan meewerkte en nu zal het er wel op neer komen dat het huidige college van VVD, PvdA en GroenLinks zal doorgaan. Ach ja, zo slecht is dat nu ook weer niet. Kortom, een wel bestede zondag.

Kijk voor informatie over de burg en de Nescioloop op www.nescioloop.nl
Groeten uit Zwijndrecht

Interstede is een leuke woningcorporatie in Zwijndracht/Dordrecht. Vandaag hield zij haar traditionele lenteborrel in Theater De Uitstek in Zwijndracht. Een leuk klein theater, met een zaal waar zo’n 250 mensen in kunnen. Aan mij was de eer toebedacht om in een soort interactieve conference het startschot te geven van een groetcampagne die in het kader van het Interstede-project ‘Kennen en gekend worden’ in een aantal wijken zal worden gevoerd.
Het heeft wel wat om nu eens niet achter een katheder een saaie lezing te geven maar over een podium te huppelen, verhalen vertellen rondom een aantal plaatjes, en tegelijkertijd mijn boodschap (‘instituties moeten het front opzoeken en de leefwereld als werkterrein nemen’) verkondigen.

In maart ben ik een dag op reis geweest door het Interstede-werkgebied en heb daar drie projecten bezorgd, die nu min of meer centraal stonden in mijn verhaal. Zo kon ik het verhaal vertellen van Lia van Hulsteren, woonmaatschappelijk werkster (Interstede is volgens mij de enige corporatie die professionals opnieuw zo is gaan noemen), die nieuwe bewoners opzoekt op huis bezoek gaat en de onderlinge kennismaking stimuleert. En het verhaal van Adri Kerkhoff, een buurtbeheerder in Blijenhoek, een oud wijkje in het centrum van Dordrecht. Adri kent iedereen, helpt iedereen en zijn de ouderwetse ogen en oren van de buurt. Zulke mensen heb je nodig en ze zijn de levende voorbeelden van wat ik altijd frontprofessionals noem.

Enfin, ik had wat grappen, wat stellingen, wat stemmingen en op het einde – nadat bleek dat een ruime meerderheid van de 200 aanwezigen een groetcampagne wel een goed idee vond – heb ik het startschot gegeven voor die campagne door – zie foto – even het groeten te oefenen met een speciaal daarvoor gedrukte kartonnen hand.

Kortom, heel veel hartelijke groeten uit Zwijndrecht.

Adri Duivesteijn wethouder in Almere

Adri Duivesteijn wordt wethouder in Almere. Die verrassende mededeling bereikte mij vandaag per email. Het is vooral verrassend omdat Adri zo bij Den Haag hoort, niet eens zozeer bij de Tweede Kamer, maar vooral bij de stad. Hij was er spraakmakend wethouder in de jaren tachtig. De residentie heeft het prachtige stadhuis aan hem te danken. In het decennium daarna waagde hij de sprong naar de Tweede kamer, waar hij zich ontwikkelde tot een spin in het politieke web. De laatste maanden was Adri één van de mensen die de kern vormde van ‘Een Ander Nederland’, het initiatief van linkse parlementariërs dat er op gericht is om de linkse lucht wat op te klaren. Daar zullen we hem missen. Zijn vertrek is voor linkse samenwerking – wat een moeizaam project is – absoluut een aderlating. Ik zie niet zo snel een parlementariër van sociaal- democratische huize die zijn rol in dat opzicht zal overnemen. Heel benieuwd hoe dat dus verder loopt.
Maar Adri is een stedenbouwer, een moderne volkshuisvester, dus in dat opzicht is het geweldig dat hij naar Almere vertrekt waar de komende jaren nog vele tienduizenden woningen gebouwd moeten worden. Dat is een geweldige uitdaging en ik ben ervan overtuigd dat Adri bijzondere dingen van de grond gaat tillen in Almere. Of hij zijn prachtige woning in Den Haag ook echt zal opgeven (een wethouder moet wonen in de plaats die hij bestuurt) waag ik te betwijfelen. Het zal wel een pied a terre worden.
Reactie (7)
From: "Greet Eijkelenboom"
To:
Subject: reactie
Date: Wed, 5 Apr 2006 23:37:39 +0200

Beste Jos,
Ik acht het correct dat jullie indertijd op basis van de conclusies van het onderzoek Sam vroegen zijn zetel ter beschikking te stellen. Deze argumentatie blijft staan, los van de royements kwestie. Zie argumenten Frank Feiner. Het zou mooi zijn als ook Sam deze argumenten geldig vindt. De paradox is dat als hij dat inziet, er weer basis van vertrouwen en samenwerken zou kunnen zijn. Het zou hem echter sieren aan de oproep gehoor te geven - hij kan lid te blijven van GL, maar niet nu veen politieke functie bekleden.
Mocht hij zijn zetel niet beschikbaar stellen en jullie een soort arbeidsconflict blijven houden, dan gaat het erom dat de achterban - bij een gemeenteraadsfractie is dat de ALV, bij 1e kamerfractie partijraad of congres? - bepaalt welke fractie GL vertegenwoordt. Die van de ene persoon, of de anderen (die zich dus (ook) zullen moeten uitspreken/verdedigen). Bij keuze voor de anderen, doet zich het probeleem voor (volgens de statuten van GL) dat je niet twee GL fracties kan hebben. Als het niet erkende fractielid blijft zitten en hij zijn lidmaaschap niet op zegt is dat een geldige reden voor royement.
Dus: wat wil de partj? Betekent de uitspraak niet royeren ook het wel erkennen van dit fractielid als vertegenwoordiging van GL? Mij lijkt dat tav dit laatste nog wel separaat een uitspraak kan worden gedaan.
Sterkte,
Greet Eijkelenboom
(vz afd Wageningen)

Marius Ernsting bemiddelt

De Eerste-Kamerfractie van GroenLinks heeft zich gisteren beraden over de vraag: hoe nu verder? Het leek iedereen het beste om nu maar eens eerst rustig af te tasten wat de moeilijkheden en mogelijkheden zijn. Dat kan het beste gedaan worden door een buitenstaander en Marius Ernsting heeft zich daartoe bereid verklaard. Hieronder de persverklaring die daarop naar buiten is gegaan:
Verklaring van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks

Den Haag,4 april 2006

De voltallige Eerste Kamerfractie van GroenLinks constateert dat:

* Er helaas alleen maar verliezers zijn in de kwestie die draait om de vraag of Sam Pormes de partij volledig en juist over zijn verleden heeft geïnformeerd;
* Er tegelijkertijd binnen de fractie een vertrouwensprobleem lag en ligt;
* Er een nieuw politiek feit is ontstaan doordat de Partijraad op 1 april het beroep van Sam Pormes tegen het royementsbesluit gegrond heeft verklaard;
* Het in het belang van de partij is dat de kwestie definitief wordt beslecht, opdat weer volop gewerkt kan worden aan het realiseren van onze inhoudelijke doelen,

en trekt uit deze vier constateringen de volgende conclusie:

Alle vijf fractieleden verklaren zich vandaag bereid om zich gezamenlijk en onder regie van een bemiddelaar uit de partij - te weten oud-kamerlid (en directeur vereniging Humanitas tot zomer 2006) Marius Ernsting - in te spannen voor:

a) het vinden van een nieuwe werkbare oplossing voor de fractie;
b) het daarvoor noodzakelijke herstel van onderling vertrouwen, en
c) een herstel van geloofwaardigheid van Sam Pormes ten opzichte van alle leden en kiezers van GroenLinks.

Tevens spreken de fractieleden de hoop uit dat het door het partijbestuur aangescherpte integriteitbeleid (zoals onder andere verankerd in het nieuwe protocol voor de werkwijze van kandidatencommissies) een herhaling van een soortgelijke kwestie in de toekomst zal voorkomen.
Tenslotte, verzoeken de fractieleden aan alle partijgenoten hen de rust en de ruimte te geven om de bemiddeling tot een resultaat te brengen.

Diana de Wolff
Sam Pormes
Jos van der Lans
Leo Platvoet
Tof Thissen

Voor de pers: voor vragen over dit bericht bellen met Tom van der Lee (06- 55384184)
Reactie (3)
From: "Aart Hoek"
To:
Subject: Sam

Je kunt Sam niet dwingen zijn zetel op te geven, echter ben ik ook van mening dat het van gezond verstand zou getuigen om de eer aan jezelf te houden en, na het gelijk verkregen te hebben, je zetel ter beschikking te stellen.
Zoals de zaken nu liggen, kan m.i. Sam niet functioneren zoals dat zou moeten behoren en dan heb ik het nog niet over de veranderende Partij- ideologie, waar ik ook m'n vraagtekens bij zet.
Nogmaals, Sam, neem eervol afscheid van de 1e Kamer en niet na eerst oeverloze gesprekken met b.v. Diana.

Groeten,
Aart Hoek
Reactie (4)
Date: Wed, 05 Apr 2006 15:10:20 +0200
From: Rutger van Dongen
Subject: een pub in lastige tijden
To: vdlans@xs4all.nl
Organization: GroenLinks Nijmegen

Beste Jos,

Ik las je weblog. Veel sterkte en wijsheid gewenst in deze netelige kwestie.
Ik heb er niet veel aan toe te voegen, behalve dat ik er (ook) ontzettend van baal. Wat ik je wel wil meegeven is het volgende. Wanneer jullie je weer eens in Den Bosch willen beraden, probeer dan Hotel/Pub Terminus (om de hoek bij het Centraal Station): Hotel/Pub Terminus.
Veel inspirerender dan de stationsrestauratie en met een fantastisch assortiment!

Groeten, Rutger van Dongen (voorzitter afdeling Nijmegen)

Reactie (5)
From: "Yabun Baon"
To: vdlans@xs4all.nl
Subject: Pormes
Date: Wed, 05 Apr 2006 15:24:12 +0200

Hallo,

Goed dat jullie willen bemiddelen. Goed dat jullie eruit willen komen.
Ik heb wel een ander standpunt dan jullie. Ik vind wel dat de heer Pormes moet aanblijven, ook als kamerlid.
Ik heb zijn zaken al jarenlang via de publicaties gevolgd. Hij heeft de rechtzaken gewonnen. Hij heeft alle zaken via de rechter weerlegt. Nu gaat GL publicaties lezen die in de HP staan. Het woord terrorisme valt. In Nederland is dat een woord wat nu verkeerd valt. Nu kan men er liever niet mee geassioceerd worden, want dat valt verkeerd. Paniek in Groen Links.
Om stemmen te winnen wil men de heer Pormes kwijt. In GL zijn ze niet meer voor actie, maar meer voor het meelopen met andere partijen. Zelfs voor Groen Links zijn de hardvochtige woorden van de heer P.Fortuin nu te pruimen. Men kan er nu over praten. Daarom moet Pormes geslachtofferd worden.
Jammer, de actievoerders van vroeger hebben de partij groot gemaakt, maar ze zijn nu gewoon salonsocialisten geworden.
De principes worden overboord gegooid om zg. egerongsverantwoordelijkheid te krijgen.
Ik ben benieuwd of een toekomstige stem op Groen Links ook een stem op links wordt en niet een stem op het midden.
Er komen steeds minder mensen op voor de zg. allochtonen. PvdA wil vooral niet met hen geassioceerd worden. GroenLinks durft het niet meer van de daken te schreeuwen en zijn het stilzwijgend eens met de belachelijke inburgeringscursus. Hoe lang je hier in Nederland woont, al ben je er geboren, als je een kleurtje hebt ben en blijf je allochtoon ( wat een belachelijke benaming trouwens). De heer Pormes probeerde altijd wel over mensen te praten en hij sprak veel mensen aan. Hij probeert altijd een brug te slaan.
Ik ben benieuwd wat u besluit, in de politiek moet de eerste nog opstaan die volledig de waarheid verteld. Zelfs mevrouw Halsema geeft nu niet thuis.
Voor mij moet de heer Pormes gewoon blijven. Hij kan nog veel betekenen voor Groen Links.
Ik begrijp trouwens wel als hij uiteindelijk opstapt uit de wespennest waar anderen hem in gezet hebben.Zijn politieke vrienden denken alleen maar aan de stemmen die ze kunnen krijgen, niet meer aan de principes waar ze achter horen te staan.

Met vriendelijke groet,

Y.Baon

Reactie (6)
Date: Wed, 5 Apr 2006 15:33:24 +0200
From: "Bram Gerrits "
Subject: Reactie

Beste Jos van der Lans,

Ik vind de strekking van je oorspronkelijke reactie (van 3 april) op het besluit van de partijraad op nogal gespannen voet staan met de strekking van de persverklaring.
Waar Pormes eerst "onmogelijk politiek kan functioneren", is een dag later al ruimte voor "herstel van onderling vertrouwen". Dat is snel.
Ik ben benieuwd of er sprake is van een bijzonder rap voortschrijdend inzicht. Tenzij je daar niets over uit de doeken kan doen, staande het verzoek aan partijgenoten om "de fractieleden [...] de rust en de ruimte te geven om de bemiddeling tot een resultaat te brengen", natuurlijk.

Met vriendelijke groet,
Bram Gerrits
______________________________________
Deelraadslid | GroenLinks Westerpark

Reactie (1)
Van: Frank Feiner [mailto:info@frankfeiner.nl]
Verzonden: dinsdag 4 april 2006 10:52
Aan: Jos van der Lans
Onderwerp: Partijraad inz Pormes

Dag Jos,
Ik heb je weblog gelezen naar aanleiding van afgelopen zaterdag.
Ik ben PR lid vanuit Rotterdam en heb mij inzake Pormes zowel zaterdag als in de extra vergadering in december geroerd.
Essentie van mijn inbreng was dat de Partijraad geen herbeoordelaar is, maar een beroepsinstantie. Het uiteindelijk ingenomen standpunt was dat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn die reden zijn af te wijken van het door het partijbestuur ingenomen standpunt, dat door de geschillencommissie was bevestigd.
Feitelijk heeft de Partijraad zaterdag de opgelegde sanktie afgewezen en is Sam niet meer geroyeerd. Maar de uitspraak van het partijbestuur, waarin zij namens de partij het vertrouwen opzegt, is niet ontkracht door de Partijraad. Want daartoe is de Partijraad niet bevoegd. De geschillencommissie had daarin het laatste woord en die heeft geoordeeld dat het partijbestuur haar uitspraak voldoende onderbouwd heeft. Ergo, de vertrouwensbreuk is definitief.
Dit zeg ik nog eens ter ondersteuning van de positie van de fractie, al zie ik dat Leo Sams streven tot terugkeer ondersteunt. Eerlijk gezegd zie ik momenteel dat Sam gewoon kijkt wat de dagprijs van z'n argumenten is, en ik zou zelfs niet verbaasd zijn als hij uiteindelijk toch los van GroenLinks zijn zetel behoudt.. zetelroof dus. Cynisch gezegd: misschien moet dat gebeuren zodat GroenLinksers (incl Leo) eindelijk snappen wat er aan de hand is.

Neemt niet weg dat ik graag kenbaar maak dat jullie positie door een behoorlijk aantal mensen wordt gesteund.
Sterkte ermee!
Frank Feiner.
Vossen vogelvrij

Vandaag vergaderde de Kamer over een aanpassing van de Flora- en Faunawet. Die aanpassing had op twee punten betrekking: er komt een soort centralisatie als het gaat om beschermingsbesluiten, dus niet regionaal maar het Rijk bepaalt wat er voor dieren en soorten beschermd moeten worden. In de tweede plaats verliest de vos met deze wijziging haar beschermde status, zodat er op het beest gejaagd kan worden op die terreinen waar hij schade aanbrengt aan broed- en weidevogels. Dat laatste is tegen het zere been van de dierenbeschermers die vinden dat onvoldoende aangetoond is dat vossen zulke brokkenpiloten zijn.
Of dat klopt dat weet ik niet, feit is dat de wijziging niet echt doordacht is en vooral plaats vindt op aandrang van de politieke boerenpartij, het CDA. GroenLinks en de PvdA voerde in dit debat het woord met één woordvoerder, senator Jean Eigeman. Uiteindelijk stemde links tegen en moet de vos dus weer op zijn tellen gaan passen. De minister beloofde wel een en ander te gaan monitoren, maar voor nogal wat vossen zal dat niet meer dan een dooddoener zijn.
Reactie (2)
From: "Mathieu Heemelaar GroenLinks"
To: "'Jos van der Lans'"
Subject: RE: Partijraad inz Pormes
Date: Tue, 4 Apr 2006 17:03:47 +0200

Beste Jos,

Ik ondersteun de reactie van Frank Feiner volledig. Ik hoop bijzonder, dat de fractie de rug recht houdt komende vrijdag. Van mijn kant zal ik er alles aan doen in een evaluatie in de partijraad e.e.a. te nuanceren (voor de duidelijkheid: ik stemde tegen het beroep). Gisteravond ben ik geinterviewd door Nova en deed (vergeefs) een beroep op Pormes het belang van de partij boven zijn eigen eergevoel te laten gaan.

_____________________________
Met vriendelijke groet,

Mathieu Heemelaar
GroenLinks Westerpark
Sam Pormes en het 'Beraad van Den Bosch'

Zelf dacht ik even dat het een 1 aprilgrap was. Een hele goede zelfs. Maar al gauw bleek het telefoontje dat ik zaterdag ontving over de uitslag van de partijraad volledig op waarheid te berusten. Met 30 tegen 26 stemmen heeft de partijraad Sam in het gelijk gesteld met betrekking tot zijn beroep tegen het besluit tot royement. Dat besluit werd op maandag 28 november genomen, nadat Sam niet was ingegaan op het verzoek van het Partijbestuur van GroenLinks om zijn zetel ter beschikking te stellen. Dat verzoek was gebaseerd op de publicatie van een onderzoekscommissie die de verhalen over het verleden van Sam was nagegaan en tot de conclusie was gekomen dat Sam de partij niet op alle momenten voldoende en volledig had geïnformeerd.
De Partijraad – het orgaan binnen GroenLinks dat het partijbestuur controleert – heeft nu besloten dat het royement niet het geëigende middel was. Ik was er niet bij, en kan dus niet de overwegingen overzien die tot deze wijsheid hebben geleid. Feit is dat daarmee ook voor de Eerste-Kamerfractie van GroenLinks een nieuwe situatie ontstaat. Want hangende deze royementprocedure was het lidmaatschap van Sam van de fractie opgeschort. Nu het royement niet doorgaat, moeten we de vraag beantwoorden of Sam wel weer deel kan gaan uitmaken van de fractie.
Daartoe zijn wij (Diana de Wolff, Leo Platvoet, Tof Thissen en ik) op zaterdagavond bijeengekomen in de restauratie van het station Den Bosch (waar in de wijde omtrek op zaterdagavond geen fatsoenlijk café te vinden is, maar dit terzijde). Dit ‘Beraad van Den Bosch’ heeft het volgende opgeleverd, waarbij moet worden aangetekend dat het oordeel van Leo Platvoet iets milder is dan van de overige leden van de fractie:
1. Het besluit van de Partijraad voert ons terug naar 28 november 2005. Toen was de fractie van mening dat de conclusie van het onderzoeksrapport en het feit dat Sam die dag ook zelf in het NRC Handelsblad te kennen had gegeven dat hij partij beter had moeten informeren, zijn politieke positie als lid van de Eerste Kamer-fractie ongeloofwaardig maakte.
2. De fractie heeft hem toen verzocht hieraan zelf de enig mogelijke conclusie te verbinden en op te stappen.
3. Dat verzoek is - hangende de beroepsprocedure – min of meer in de ijskast gezet, omdat natuurlijk niets kan en mag worden afgedaan aan Sams rechten om zich te verweren.
4. Maar nu deze procedure beëindigd is, rest ons niks anders dan terug te keren op het verzoek dat we eind november Sam hebben gedaan en waarop we tot op heden feitelijk geen antwoord hebben gekregen, namelijk om zijn zetel ter beschikking te stellen.
5. Het feit dat de partijraad van mening is dat het Partijbestuur onvoldoende reden had om Sam te royeren als lid van GroenLinks, neemt immers de aanleiding tot dat royement en daaruit voortvloeiende politieke feiten niet weg. De conclusie van de onderzoekscommissie en de erkenning van Sam zelf dat hij de partij niet altijd volledig en voldoende heeft geïnformeerd blijven politieke feiten die het functioneren van Sam als Eerste-Kamerlid en daarmee de Eerste-Kamerfractie van GroenLinks in zijn geheel belasten. Het is voor de fractie onmogelijk om nu te doen alsof die feiten niet hebben bestaan.
7. Daarom blijft ons verzoek aan Sam staan om in te zien dat hij in deze omstandigheid onmogelijk politiek kan functioneren.
8. We moeten daarover met Sam het gesprek aangaan en dat staat – omdat fractiegenoot Leo Platvoet deze week voor de Raad van Europa op missie is in Albanië – te boek voor a.s. vrijdag.
Meer valt er dus tot dan niet te vertellen.
REAGEER

Moet Sam Pormes Eerste-Kamerlid blijven? Over die vraag moet de Eerste- Kamer-fractie van GroenLinks, inclusief Sam zelf, zich de komende tijd buigen door het besluit van de Partijraad van 1 april. Dat besluit haalde een streep door het royement, maar liet verder de aanleiding onbesproken. (Zie dit weblog 3 april.)
Laat ik eerlijk zijn: ik heb over het aanblijven van Sam mijn aarzelingen. Ik heb die ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Als je zelf de partij niet op alle daartoe aangewezen momenten ‘voldoende en volledig’ informeert (en daarover bestaat toch eigenlijk geen misverstand), dan wordt het toch wel moeilijk om bijvoorbeeld de regering in voorkomende gevallen hetzelfde verwijt te maken.
Maar goed, ik laat mij in mijn uiteindelijke oordeel graag leiden door mijn achterban. Ik zit immers niet voor mezelf in de Eerste Kamer. Daarom stel ik mijn weblog open als forum voor meningen over deze kwestie. Niet anoniem, maar gewoon met naam en toenaam, plus argumentatie. Stuur mij een email vdlans@xs4all.nl.


Kies een periode: juli 2024
juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004